Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvorfor vi gjør det – og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen.

Vi oppfordrer deg til å lese dokumentet nøye. Personvernerklæringen er basert på EUs personvernforordning (EU General Data Protection Regulation eller GDPR) og norsk personvernlovgivning (personopplysningsloven).

Er det noe du lurer på, må du gjerne ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

RAW Trening AS

Org.nr.: 892036292

Besøksadresse: Lysaker brygge 26. 1366 Lysaker

E-post: post@rawtrening.no

Telefon: 67535333

RAW Trening, ved daglig leder eller annen utnevnt person, er behandlingsansvarlig i forbindelse med innsamling og bruk av personopplysninger. Vi forholder oss til den enhver tid gjeldende lovregulering knyttet til innsamling og bruk av personvernopplysninger.

INFORMASJON VI SAMLER INN OM DEG

RAW Trening behandler og oppbevarer personopplysninger gitt i forbindelse med inngåelse av medlemskap for trening, mentaltrening eller behandling.

Personopplysningene vi henter inn, inkluderer personlige detaljer og dine kontaktopplysninger. Blant annet:

Navn
Fødselsdato
Kjønn
Adresse
E-post
Telefonnummer

I noen tilfeller lagrer vi også kontonummer for opprettelse av AvtaleGiro eller annen betalingsordning.

RAW Trening lagrer også informasjon om dine kjøp og inngåtte avtaler med oss, inkludert besøk, betalingstransaksjoner, innlogginger (klinikk) og informasjon om din kommunikasjon med RAW Trening. 

Vi kan også lagre e-post-kommunikasjon eller annen kommunikasjon med oss.

I tillegg lagrer vi informasjon om hvordan du bruker og beveger deg på nettsiden vår. 

DETTE GIR OSS LOV TIL Å INNHENTE OPPLYSNINGENE 

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen er personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f) – eller din godkjenning av kundevilkårene ved RAW Trening.

DERFOR INNHENTER VI DENNE INFORMASJONEN

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og i hvilken avdeling du er kunde. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her: 

 • For å dokumentere og administrere inngått kundeavtale med deg. Dette inkluderer, men er ikke nødvendigvis begrenset til, kundeadministrasjon, fakturering og oppfyllelse av de forpliktelser som RAW har overfor deg som kunde.
 • For å besvare henvendelser som kommer inn til oss. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 • Rekruttering til nye stillinger oss hos. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt. 
 • For å analysere aktiviteten på nettsiden vår. 
 • For å kunne målrette markedsføring mot våre besøkende.
 • For å oppfylle eventuelle rettslige plikter og pålegg fra offentlige myndigheter, herunder:
  • å bistå, imøtegå eller forsvare rettslige krav, men aldri lengre enn inntil tvisten er rettskraftig avgjort eller foreldet
  • lagring av personopplysninger til bokføringsformål i 5 år. Fristen løper fra regnskapsårets slutt, jfr. lov om bokføring § 13
  • behandling av personopplysninger i forbindelse med inkasso frem til kravet er nedbetalt.

RAW Trening kan benytte opplysningene når vi har grunn til å tro at det er nødvendig for å identifisere, kontakte eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

SLIK INNHENTER VI OPPLYSNINGENE

Det er den registrerte selv som gir fra seg opplysningene, enten ved å fylle ut skjema ved oppstart eller ved nettbasert innmelding via våre hjemmesider. Ved mangel på relevant informasjon kan RAW Trening selv hente informasjon via offentlige kanaler som opplysningstjenester på Internett og Folkeregisteret.

I tillegg henter vi opplysninger via programmene Google Analytics, Facebook Pixel og Hotjar for å kartlegge trafikken på nettsiden. 

SLIK HÅNDTERER VI OPPLYSNINGENE

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det et lite antall godkjente personer i virksomheten som forvalter informasjonen. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. RAW Trening har etablert interne regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi behandler «ikke-personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. 

OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempel på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi tar alle forholdsregler for å påse at våre medarbeidere, konsulenter, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har nødvendig informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

SLETTING OG ARKIVERING AV OPPLYSNINGER

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene dine. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve dataportabilitet. 

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk rettighetene må du rette henvendelse til RAW Trening. Vi vil svare deg så fort som mulig og senest innen 30 virkedager. 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

SÅ LENGE BEHANDLER OG LAGRER VI OPPLYSNINGENE

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet, eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler –  og aldri utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når du trekker tilbake ditt samtykke for behandling eller ikke lenger ønsker å benytte våre tjenester.

ER DET FRIVILLIG Å GI FRA SEG OPPLYSNINGENE?

Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. 

RAW Trening er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av Oslo Tingrett etter norsk lov.

ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endring i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen i denne personvernerklæringen. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen, så vel som eksisterende informasjon oppbevart av RAW Trening.

Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nedenfor.

KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du rette klage til Datatilsynet. Men vi setter stor pris på om du først tar kontakt med oss, slik at vi kan forklare og eventuelt løse problemet. 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 02.11.20